દાંત અને દોષ

દાંત અને દોષ

December 19, 2016  admin

થોડા સમય પહેલા દાંતમાં દુખાવો થયો. ડૉક્ટરને પૂછ્યું દાંતના દુખાવાનું કારણ શું? ડૉક્ટરે સમજણ આપી આપણે ખોરાક લઇએ છીએ ત્યારે તેનો અમુક ભાગ દાંતમાં ભરાઇ જાય છે. બે દાંત વચ્ચે પોલાણ હોય ત્યાં ખોરાકના કણ જમા થાય છે. આ કણને સાફ ન કરવામાં આવે તો તે પથ્થર જેવો સખત થઇ જાય છે.તેમાં વિષાક્ત જંતુ ઉત્પન્ન થઇ જાય છે.સાથે જ તે નવા ખોરાકના કણને આકર્ષે છે.જથ્થો વધતા દાંતમા મૂળમાં પગપેસારો કરે છે. દાંતનું મૂળ તેમનો ખોરાક બને છે. વિષાક્ત જંતુઓને કારણે પેઢામાં સોજો આવે છે. સારવાર ન કરવામાં આવે તો દાંત પડી જાય છે.

દોષ પણ ખોરાકના કણ જેવા જ છે. દાંતમાં જેમ પોલાણ હોય છે તેમ મનમાં નબળાઇ હોય છે. મન સતત વિચારોનો ખોરાક લેતું રહે છે.તેમાંનો કોઇ એક વિચાર આપણી નબળાઇ સાથે જોડાઇ જાય ત્યારે દોષ બની જાય છે. લોભ આપણા મનની નબળાઇ છે. તેની સાથે પૈસાનો વિચાર જોડાય તો કંજૂસાઇ બની જાય. જાત સાથેનો અસંતોષ (સેન્સ ઑફ સૅલ્ફ ડિસ્સૅટિસ્ફેક્શન) મનની નબળાઇ છે તેની સાથે અપેક્ષાનો વિચાર જોડાય તો ક્રોધ બની જાય, સ્પર્ધાના વિચાર જોડાય તો ઇર્ષા બની જાય. આત્મસન્માનનો અભાવ (લેક ઑફ સેલ્ફ એસ્ટીમ) મનની નબળાઇ છે. તેની સાથે વિચાર જોડાય તો અભિમાન બની જાય.

એકવાર દોષ મનમાં પોતાની જગ્યા બનાવી લે પછી મજબૂત બનતો જાય છે. દોષ વિચારો પર કબજો જમાવવા માંડે છે.દુષ્ટતાને માફક આવે તેવા વિચારોને આકર્ષિત કરે છે. આ રીતે તે વધુ મજબૂત બને છે. પછી પોતાની અસર બતાવે છે. માનસિક અને શારીરિક નુકસાન થવા લાગે છે. દોષ જો વધુ સમય રહે તો મનને પૂરી રીતે ખરાબ કરી નાંખે છે. ખરાબ મન ખરાબ વિચારોનું ઘર બની જાય છે.

દાંતના દુખાવાથી બચવા ડૉક્ટર સલાહ આપે છે કે- દાંતના પોલાણમાં જમા થયેલા ખોરાકના કણને સાફ કરતા રહો. બ્રશ કરવાથી દાંતની બહારની સપાટી સાફ થાય છે. બે દાંતની વચ્ચે ભરાયેલા કચરાને સાફ કરવા વિશેષ બ્રશ આવે છે. તેના દ્વારા કચરો સાફ કરતા રહેવાથી આપોઆપ દુખાવો જતો રહે છે.

દોષ માટે પણ આ જ ગણિત લાગુ પડે છે.દોષ દૂર કરવા કોઇ દવાની જરુર નથી. મનની નબળાઇ સાથે એકરૂપ થઇ ગયેલા વિચારોને સાફ કરો. કામ થઇ જશે.

પૂજ્ય ગણિવર્ય શ્રી વૈરાગ્યરતિવિજયજી મહારાજ સાહેબ, શ્રુતભવન સંશોધન કેન્દ્ર, કાત્રજ, પૂણે.

 

Tooth and Fault

December 19, 2016  prk

Sometime ago I was struck by a toothache. I asked the doctor about the cause of pain in teeth. Doctor explained that when we eat food some portion gets lodged in the teeth. Small particles of food accumulate in the gap between two teeth. If not cleaned these particles become as hard as rock offering a breeding ground for bacteria. Simultaneously it pulls in new food particles. The growing deposit eventually penetrates the root of the tooth. The bacteria feed on this root because of which infection sets in the gums. If left untreated the tooth falls off.

Human faults are much like these food particles. Like the gaps between teeth, human mind harbours weaknesses. The mind constantly feeds on the food of thoughts. When one of those thoughts combines with our weakness it turns into a fault. Greed is a weakness of our minds. When combined with the thought of money it becomes stinginess. A sense of dissatisfaction (discontent) with self is a weakness of the mind. Combine it with expectation and it becomes anger. Combine it with competition then it becomes envy. Lack of self esteem is a weakness of the mind. Combine it with _____ and it becomes haughtiness.

Once a fault gets rooted in the mind, it slowly becomes stronger. The fault starts overpowering thoughts. It attracts vile malevolent thoughts. In this way it becomes even stronger and then shows its ill effects. Mental and physical harm follows. If the fault remains for long, it completely maligns the mind. A malignant mind is home to malignant thoughts.

To get rid of toothaches doctor advises us to keep cleaning the food particles accumulating in the gaps between teeth. Regular brushing cleans the outside surface of the teeth. There is a special brush to clean in between the teeth. A continuous application of this cleaning process automatically stops teethache.

The same process applies to human faults. To get rid of these faults no medicine is required. Just keep cleaning the thoughts that have become one with the weaknesses of the mind. The mission will be accomplished.

(This is my first attempt at English translation of an article. I appreciate all helpful comments. With what word would you fill in the gap in the highlighted sentence above?)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s